Programma's

Veiligheid

Algemene programmadoelstelling

Met het werken aan veiligheid dragen we bij aan de doelstellingen zoals beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor iedereen’.

Onze doelstelling is 'Een veilige stad voor iedereen'. In Utrecht werken we samen aan een stad waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het veiligheidsniveau 2018 tenminste te behouden. Dit is met een groeiende stad een ambitie op zich. Naast dat we de basis op orde houden richten we ons op een viertal ambities die eveneens zijn vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan:

  1. Ondermijning steviger aanpakken
  2. Zorg en veiligheid dichter bij elkaar
  3. Een veiliger digitale stad
  4. Veiliger verkeer.

Corona
De huidige corona maatregelen zorgen ervoor dat bij de lokale persoonsgerichte aanpak en voor multi-problemcasuistiek op het zorg- en veiligheidshuis live contacten tussen professionals over interventies en contact met de jongeren nauwelijks plaatsvindt. Dat geldt voor zorgpartners, maar ook voor justitiepartners zoals reclasseringtoezicht. Vroeg signalering en het treffen van preventieve maatregelen is hierdoor moeilijker. Een direct gevolg hiervan is dat problematiek van deze jongeren langer onzichtbaar blijft en pas bij escalatie zichtbaar wordt.

Daarnaast hebben wij te maken met een kwetsbare groep ex-gedetineerden (circa 600-700 personen op jaarbasis). Ter voorkoming van (nieuw en herhaald) daderschap in de criminaliteit is het nodig om al vanuit detentie de re-integratie op te starten, iets dat nu niet kan. Om terugval in de criminaliteit te voorkomen is een capaciteitsimpuls, specifiek gericht op de persoonsgerichte aanpak en casusregie, noodzakelijk.

Een van de gevolgen van de corona maatregelen is dat een deel van de georganiseerde criminaliteit voor een nog langere periode onzichtbaar is. We missen immers het live contact en het versterken van onze informatiepositie komt onder andere hierdoor in het geding. Branches, die langere tijd geen omzet konden maken, nu extra kwetsbaar zijn voor financiële injecties met crimineel geld. Daarnaast is de verwachting dat de aantrekkingskracht van het criminele (drugs)geld op jongeren toeneemt. We leven nu in een tijd dat banen – en daarmee inkomsten – wegvallen en jongeren mogelijk uitwijken naar criminele alternatieven om inkomsten te genereren. Dit alles leidt tot een nog grotere opgave in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Bij een normalisering van de samenleving/economie zal er een extra investering moeten plaatsvinden om onze informatiepositie terug te winnen en de criminaliteit terug te dringen.

Het aantal demonstraties is de afgelopen periode toegenomen en de verwachting is dat dit in 2021 doorzet. Onder ander door de coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen maakt dat de gemeente de inzet bij demonstraties moet intensiveren om inwoners gebruik te kunnen laten maken van het grondrecht en tegelijkertijd de openbare orde en veiligheid te kunnen blijven garanderen..

Cybercrime is afgelopen half jaar enorm gestegen evenals het aantal overlastincidenten. De verwachting is dat dit langere tijd zijn weerslag zal hebben.

De coronacrisis kost veel capaciteit en expertise voor de crisisorganisatie. Hierbij gaat het onder andere om het leveren van expertise over noodrecht, handhaving strategieën en het monitoren van maatschappelijk onrust. Met de komst van de nieuwe Corona wet zal dit ook in 2021 nog inzet vragen.

Verplichte BBV indicatoren

Het programma Veiligheid heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

54.708

3,6 %

Baten

597

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van