Programma's

Openbare ruimte en groen

Algemene programmadoelstelling

We werken aan gezond stedelijk leven in onze stad voor mens en dier. Een groene leefomgeving en een goede kwaliteit van de openbare ruimte zijn daarvoor essentieel.

We ontwikkelen de stad vanuit het principe 'Groen, tenzij… ' omdat groen bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. We verwijderen waar mogelijk verharding en voegen groen toe in de openbare ruimte. Dat is ook nodig om de verdichtingsopgave in balans te houden met de groenopgave die we hebben. Dat vraagt om een 'schaalsprong' voor groen. Versterken van de groenblauwe structuren, het vergroenen van het bebouwde gebied en meer groen rondom de stad, dragen bij aan de schaalsprong. Bij het aanleggen en verbeteren van groen geven we prioriteit aan de ontwikkeling van groen in de groenarme buurten en aan de wijken waar we de vergroening kunnen combineren met geplande vervangingsmaatregelen, zoals in de naoorlogse wijken. Groen dichtbij huis, op loopafstand blijkt een absolute noodzaak. Met de uitbraak van het coronavirus wordt opnieuw duidelijk hoe belangrijk de openbare ruimte en groen dichtbij zijn. Parken worden nu veel benut en mensen wandelen ommetjes in hun buurt.

Voor een klimaatbestendige stad is meer nodig dan alleen groen. Belangrijk is dat we voldoende ruimte maken om extreme buien op te vangen, zodat deze geen schade aanrichten. Dit hemelwater moeten we niet te snel afvoeren, maar vasthouden en nuttig gebruiken voor het groen in droge periodes. Dit alles vraagt dat we ons afvalwatersysteem zodanig moeten ombouwen dat we geen hemelwater meer afvoeren naar de rioolwaterzuivering maar vasthouden op de plek waar het gevallen is. De noodzakelijke toename van de jaarlijkse vervangingsinspanning als gevolg van de leeftijdsopbouw van het rioleringssysteem biedt kansen om dit alles te realiseren, met name in de naoorlogse wijken. In de nieuwe Klimaatadaptatie visie en het nieuwe Plan Gemeentelijke Watertaken leggen we het beleid voor de komende jaren vast.

Investeren in Groen en een klimaatbestendige stad kunnen we niet alleen. Wij hebben als stad de goede traditie dat vooral samen met onze bewoners en bedrijven te doen. Zo creëren we samen met inwoners en bedrijven zogenaamde groene ommetjes, planten we extra bomen en leggen we Tiny Forests aan. We stimuleren bewoners via subsidies om hun eigendom te vergroenen, zoals via de groenedaken subsidie. We bieden ruimte en ondersteuning aan inwoners en bedrijven die samen openbare stadstuinen en andere groene plekken zelf willen beheren.

We willen dat de openbare ruimte schoon is. Daarbij is de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers onmisbaar. We spannen ons in om de betrokkenheid van deze groepen verder te vergroten.
Een extern bureau laten we regelmatig beoordelen of we de normen op het gebied van schoon en groen halen.

Voor de gezondheid van inwoners willen we van Utrecht een beweegvriendelijke stad met voldoende aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplekken maken met veel groen en water. Daarom starten we in 2021 met de sanering van de Werkspoorhaven en investeren we in de verbetering van de doorstroming van de plas Veldhuizen om de kans op blauwalg te verminderen. We investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte door sporttoestellen, bankjes en sanitaire voorzieningen te plaatsen. Om de gebruiksdruk in de recreatiegebieden op te vangen investeren we al een aantal jaar in goed beheer hiervan en dat blijven we doen. De kwaliteit van deze gebieden is gekoppeld aan de groei van de regio en onze stad. We werken samen met regionale partners en zoeken mogelijkheden voor het vergroten van de gebieden, zodat het areaal gelijke tred houdt met de groei van de stad en regio. Voor die groei van de regio is er een schaalsprong nodig in aanbod van groene voorzieningen zowel in als om de stad. Dieren die in de openbare ruimte leven of die daar zijn achtergelaten, vangen we op indien dit nodig is. We streven er daarbij naar om de dieren terug te laten keren in hun natuurlijke omgeving of bij de eigenaar.

Om de openbare ruimte veilig te kunnen gebruiken en de kwaliteit op peil te houden is er veel beheer en onderhoud nodig, zeker met de groei van het aantal inwoners. Daarbij heeft het coronavirus nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een veilige, toegankelijke en gezonde openbare ruimte is voor de inwoners van Utrecht.

Daarnaast liggen er ambities op het gebied van gezond stedelijk leven en het voorkomen van -en anticiperen op- klimaatverandering. Dit vraagt om een andere beheerfilosofie, genaamd ontwikkelend beheer. Daarbij is niet langer het behoud van de functionaliteit het uitgangspunt (functioneel beheer), maar wordt de functionaliteit aangepast aan de veranderde behoeften en gemeentelijke ambities op de momenten waarop groot onderhoud of vervanging plaatsvindt. Hiervoor is het nodig om meerjarig te programmeren en regie te voeren op de integrale en gebiedsgerichte aanpak van vervangingsinvesteringen en groot
onderhoud. In de nieuwe Nota Beheer Openbare Ruimte geven we op hoofdlijnen aan hoe we met ontwikkelend beheren invulling willen geven aan het toekomstig beheer van de openbare ruimte.

Met ‘Het Nieuwe Inzamelen’ willen we door bronscheiding meer grondstoffen gescheiden inzamelen en hergebruiken. Hierdoor ontstaat minder restafval. We stimuleren Utrechters om het afval op de juiste wijze aan te bieden, zodat het niet naast de container belandt of elders in de openbare ruimte.
Door het coronavirus zien we een toename in het aanbod van huishoudelijk afval. Daarom legen we de containers vaker. Er wordt meer online besteld, waardoor er ook meer plastic-, papier- en kartonafval is. Dat zien we ook terug in de hoeveelheid en samenstelling van de bijplaatsingen bij afvalcontainers.

Onze inwoners en bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze openbare ruimte. Iedereen kan via internet of het Klant Contact Center melden als iets niet goed werkt in de openbare ruimte; dit kan gaan om een defecte lamp of een losliggende stoeptegel. We zorgen ervoor dat deze meldingen adequaat worden opgevolgd en afgehandeld.

Verplichte BBV indicatoren

Dit programma heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

163.248

10,6 %

Baten

101.478

7,0 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van