Programma's

Bereikbaarheid

Algemene programmadoelstelling

De stad Utrecht heeft een toenemende aantrekkingskracht op mensen en bedrijven. Er gaan steeds meer mensen wonen en werken in en rond Utrecht, en ook het aantal bezoekers blijft stijgen. Door deze groei is er een groeiende mobiliteitsvraag.
Ruimte wordt schaars, het wordt steeds drukker op straat. Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad. Ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Als belangrijk onderdeel van een gezond stedelijk leven voor iedereen, kiezen we vooral voor vervoer dat weinig ruimte inneemt: fietsen, lopen en openbaar vervoer. Dit is een voorwaarde voor een gezonde groei en een aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van de stad, die we nastreven met de Ruimtelijke Strategie Utrecht.
We werken samen met bewoners, andere overheden, ondernemers en andere betrokkenen in de stad aan de omslag naar een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitssysteem. We brengen de behoeften van gebruikers van de openbare ruimte en de mobiliteitsbehoefte – bereikbaarheid voor iedereen - met elkaar in evenwicht. In verschillende nota’s en plannen werken we uit hoe we Utrecht gezond bereikbaar maken en houden (www.utrecht.nl/verkeer ).

Voor 2030 komen er in Utrecht Zuidwest in totaal circa 32.400 woningen bij en 19.250 nieuwe arbeidsplaatsen. De verwachting is dat in dit deel van de stad ook daarna nog woningen zullen worden gebouwd. De Mobiliteitsstudie Zuidweststudie moet antwoord geven op de vraag of er een pakket aan (infrastructuur)maatregelen is samen te stellen zodat, ondanks de forse groei van aantal woningen en voorzieningen, het mobiliteitssysteem in voldoende mate blijft functioneren. Deze uitwerking is onderdeel van de actualisatie van het Mobiliteitsplan.
Het Mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ (SRSRSB), omschrijft de netwerken voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, hoe we om willen gaan met parkeren en inzetten op verandering van reisgedrag. Dit plan verlengen we tot 2040. Door slim te bestemmen versterken we de relatie tussen (benodigde investeringen in) duurzame mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen (Merwedekanaalzone, Stationsgebied, de nog te realiseren locaties in Leidsche Rijn; wonen en werken bij OV-knooppunten). De nieuwe parkeernota beschrijft hoe Utrecht het parkeren van auto’s en fietsen in een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad gaat organiseren. De nieuwe parkeernota loopt gelijk op met de actualisatie van het Mobiliteitsplan.
De maatregelen waarmee Utrecht invulling geeft aan het Mobiliteitsplan, komen samen in het Meerjaren Programma Bereikbaarheid (MPB). Het betreft grote infrastructurele projecten, herinrichtingen van bestaande wegen, maar ook vele kleinere maatregelen. Deze voeren we uit rond de thema’s Voetganger, Fiets, Verkeersveiligheid, Verkeer- en Mobiliteitsmanagement en Parkeren. Bij de programmering van deze maatregelen benutten we zo veel mogelijk kansen op werk met werk (bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, groenprogramma en klimaatadaptatie). De actuele stand van het MPB staat in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2020.

U Ned
Komende decennia staat Utrecht voor de uitdaging om de groei van de stad en de regio bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Daarom wordt in het kader van U Ned, samen met het Rijk en de Provincie, voor de langere termijn het mobiliteitssysteem van de toekomst voorbereid (de systeemsprong). We zetten in op meerdere programmalijnen:

  1. Korte Termijn Aanpak (KTA): Gezamenlijke ambitie voor de periode 2019 – 2024, om een impuls te geven aan korte termijn oplossingen voor bereikbaarheids-, leefbaarheids- en duurzaamheidsopgaven in de regio Utrecht.
  2. No-regret maatregelen: Pakket maatregelen voor de periode tot 2025 als eerste stap in de systeemsprong. De fiets en openbaar vervoer maatregelen richten zich op verbeteren van de bereikbaarheid van het USP, het ontlasten van Utrecht Centraal Station en verbeteren van bereikbaarheid van nieuwe woongebieden.
  3. Studie HOV verbinding USP – Zeist: In de studie wordt onderzocht op welke wijze de openbaar vervoer verbinding van en naar het USP kan worden verbeterd.
  4. Regionale parkeerstudie: in de studie wordt onderzocht op welke wijze ‘parkeren’ een bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheidsopgaven in de regio.
  5. MIRT-Verkenning: De ontwikkeling van een kansrijk maatregelpakket van 500 miljoen euro voor OV en wonen in de regio Utrecht.
  6. MIRT-Onderzoek: Om Utrecht en de Regio ook op langere termijn (2040) bereikbaar te houden wordt onderzocht welke maatregelen dan nodig zijn. De financiële opgave voor de systeemsprong mobiliteit bedraagt volgens de huidige inschatting tot 2040 enkele miljarden, afhankelijk van de gekozen oplossingen met Rijk en regio. De gemeente zal hieraan moeten bijdragen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Niet van toepassing op het programma bereikbaarheid.

De verplichte Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) indicatoren Ziekenhuisopname na verkeersongeval  met een motorvoertuig (12) en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (13) zijn vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij bronhouder VeiligheidNL.
Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende actuele gegevens voor  deze indicatoren voor gemeenten beschikbaar zijn. Daarom vervallen deze indicatoren (bron: overheid.nl )

Lasten & baten

Lasten

56.480

3,7 %

Baten

53.311

3,7 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van