Programma's

Bewoners en Bestuur

Algemene programmadoelstelling

Participatie en initiatief
De participatieve democratie is versterkt. We werken verder aan de doelstelling van het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier zodat meer verschillende Utrechters kunnen meedoen, meer mensen zich betrokken voelen bij de stad Utrecht en plannen, beleid en projecten een kwaliteitsimpuls krijgen. Per project en traject onderzoeken we welke participatiewijze het beste past. We werken toe naar (meerdere) netwerkplekken in de buurten waar de gemeente, partners en netwerken van bewoners in de wijk elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. In iedere wijk is een verbindend wijkplatform actief. Daarmee benutten we de kracht, kunde en kennis van Utrechters. Dat doen we ook door open  te staan voor het overnemen van taken door bewoners en (sociaal) ondernemers en ruimte te geven aan initiatief. Initiatiefnemers vinden makkelijk hun weg binnen onze organisatie en weten bij welke partijen zij terecht kunnen voor ondersteuning. Initiatieven die niet passen binnen onze bestaande programma’s wegen we integraal op hun publieke waarde.

Dienstverlening
In onze dienstverlening staat de Utrechter Centraal. Wij streven ernaar dat als inwoners en ondernemers contact met ons zoeken, zij zich herkennen en zich gehoord voelen. Inwoners en ondernemers kunnen zelf kiezen via welk kanaal zij contact met ons zoeken. De inwoners en ondernemers mogen van de gemeente een eenduidige werkwijze, een helder serviceniveau en kwaliteit verwachten. Het is daarbij vanzelfsprekend dat de dienstverlening zo is ingericht dat deze toegankelijk en bereikbaar is voor alle inwoners van Utrecht.
Om deze ontwikkelingen inhoudelijk goed en financieel efficiënt te houden doen we deze investeringen zoveel mogelijk in landelijk verband. Zo leveren we ook in 2021 een actieve bijdrage aan de verdere digitalisering van dienstverleningsprocessen, zoals de ontwikkeling van een chatbot, de digitale aangifte van geboorte en overlijden en het digitaal plannen van huwelijken. Samen met landelijke partijen en gemeenten ontwikkelen we toepassingen die herbruikbaar zijn voor alle gemeenten, gebaseerd op de beginselen van de Common Ground. Op deze manier kunnen de gemeenten, en dus ook de gemeente Utrecht, nu en in de toekomst de dienstverlening op niveau houden en de meerkosten ervan beperken.

De maatschappelijke verwachtingen die inwoners hebben ten aanzien van onze dienstverlening veranderen doorlopend. Om zeker te weten dat wij onze investeringsruimte en capaciteit zo effectief mogelijk inzetten, meten en toetsen we doorlopend de wensen en daadwerkelijke handelingen van onze bezoekers. Dat doen we door klanttevredenheidsonderzoeken als het gaat om de vraag hoe de bezoeker het contact met de gemeente heeft ervaren. Tegelijkertijd analyseren we doorlopend en zorgvuldig alle data op dit gebied, die we zelf vastleggen. Zo analyseren we hoe mensen gebruik maken van welke websites, aard en aantal en locatie van meldingen, etcetera.
Er blijft doorlopend aandacht nodig om als gemeente ook de complexere zaken op een duidelijke en toegankelijke manier te delen met de inwoners en bezoekers van onze stad, net als het toegankelijk en gastvrij houden van de bezoekersruimtes.
Ook als de RIVM-richtlijnen het ‘normale’ gebruik van de dienstverleningsruimte beperken, wordt ervoor gezorgd dat we in inrichting van de panden en houding van de medewerkers een gastvrije sfeer creëren.

Burgerzaken
We verzorgen voor alle inwoners de meest noodzakelijke diensten en producten. Het vastleggen van geboorte, overlijden, huwelijk of partnerschap, nationaliteit, inschrijvingen, de registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) en vandaar uit het verstrekken van reisdocumenten, uittreksels, rijbewijzen, om maar eens wat voorbeelden te noemen. Het betrouwbaar beheren en onderhouden van deze gegevens in de BRP is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Deze basisvoorzieningen zijn onmisbaar voor ieder persoon en dus is de kwaliteit en de actualiteit van deze bestanden erg belangrijk. Veel handelingen die daarbij horen zijn wettelijk vastgelegd en vormen, samen met het streven om de diensten en producten betrouwbaar én efficiënt te verzorgen, de basis van veel standaardprocessen.

Tegelijkertijd gebruiken we ook maximaal de ruimte die wet- en regelgeving biedt om alle inwoners zoveel mogelijk te faciliteren in deze basisvoorzieningen. Daar waar wet- en regelgeving wringt met het belang van inwoners, zetten we maximaal in - vaak in G4 verband, samen met koepelorganisaties, de VNG of als koploper -, om de wetgeving aan te passen en beter aan te laten sluiten bij de huidige wensen en eisen in de maatschappij. In 2021 zullen we ons (blijven) inspannen om de ruimte maximaal te benutten in de wetgeving op het gebied van staatloosheid.

We blijven ook in 2021 investeren in de kwaliteit van de BRP, door eigen kwaliteitsmonitoring en samenwerking met andere (rijks)diensten en organisatieonderdelen. De BRP is het bronbestand voor meer dan 500 afnemers, dus actualiteit en juistheid is van belang. Dat gebeurt structureel door integrale controle achteraf in het project de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).

Tegelijkertijd is er een heldere noodzaak voor het versterken van de ‘poortwachtersfuntie’, dus een effectievere controle aan de voorkant. Criminelen maken immers graag gebruik van schijninschrijvingen, illegaal gebruik van woonpanden en andere zaken die in de BRP tot uiting komen. Goede controle op basis van risicoanalyse brengt dit soort praktijken vroegtijdig aan het licht en levert een bijdrage aan het bestrijden van criminaliteit en ondermijning. In een gecombineerde inspanning van Burgerzaken, Werk en Inkomen (WenI) en Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) zullen in 2021 1.000 risicoadressen onderzocht worden. Daarnaast zullen we versterkt inzetten op het trainen van medewerkers en het gebruik ICT-middelen om de kwaliteit van het vaststellen van de juistheid van aangeleverde brondocumenten verder te verhogen. Deze kwalitatieve impuls maakt deel uit van een gezamenlijke aanpak tegen ondermijning.

Landelijk gezien is Utrecht de koploper om te komen tot een digitaal identiteitsbewijs. In Corona-tijden wordt ééns te meer duidelijk hoe belangrijk het is dat je jezelf online betrouwbaar bekend kunt maken. Evengoed als we de inwoner uitstekend faciliteren met een paspoort of ID-kaart van hoge kwaliteit, willen we iets soortgelijks aanbieden voor alle online-activiteiten van inwoners en ondernemers. We leveren belangrijke inspanningen om samen met BZK tot een goed digitaal identiteitsbewijs te komen door kennis, baliefaciliteiten, netwerken en menskracht in te zetten in landelijke pilots en testen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het terugdringen van de sterk toenemende online identiteitsfraude (frauduleus gebruik van gescande reisdocumenten en rijbewijzen).

Verkiezingen
We dragen zorg voor het organiseren van veilige, transparante en rechtmatige verkiezingen die voldoen aan alle eisen die daaraan gesteld worden. Omdat dit met alle toegenomen eisen (toegankelijkheid, ICT-veranderingen, veranderingen in de kieswet etcetera) te blijven garanderen hebben we een vast kernteam team nodig die alle ontwikkelingen goed en tijdig oppakt en uitwerkt. De aankomende zeven jaar hebben we ieder jaar een verkiezing gepland staan. Met een vast kernteam borgen we de kwaliteit.

In maart 2021 vinden de tweede kamer verkiezingen plaats. In september is op hoofdlijnen besloten dat deze in ieder geval met inachtneming van de huidige RIVM-richtlijnen georganiseerd gaan worden. Hoewel er nog flink wat zaken níet zijn vastgesteld, wordt het operationele effect van deze eisen uitgewerkt en daarna financieel vertaald. Dat betekent dat we pas in oktober een duidelijk beeld hebben van de aanpassingen en dus ook van de financiële effecten daarvan. In deze begroting is dan ook nog géén rekening gehouden met deze extra kosten.

Belangen van Utrecht regionaal, landelijk en internationaal
We behartigen in 2021 de belangen van Utrecht in het perspectief van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. De opgaven van de stad beperken zich niet tot de grenzen van de gemeente en we hebben anderen nodig om onze doelen te bereiken. In 2021 werken we onder andere aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in de stad en agenderen we kansengelijkheid in Den Haag en bij Europese platforms. De regionale verstedelijkingsopgave brengen we ook met urgentie onder de aandacht van de landelijke politiek. We zullen voor deze opgave in 2021 ons extra inzetten om breed draagvlak zoeken in de regio en bij landelijke partners.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

41.969

2,7 %

Baten

6.595

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van