Financiën

Reserves

Hieronder staat in de eerste tabel een toelichting op het verloop van de algemene reserve en de totale bestemmingsreserves per programma. En de tweede tabel laat per reserve zien voor welke bedragen er per 1 juli 2020 verplichtingen zijn aangegaan alsmede welke bedragen er vrij kunnen vallen.

Na goedkeuring van het voorstel in de Tweede bestuursrapportage 2020 om de incidentele baten 2020 ter hoogte van 23,9 miljoen euro aan de algemene reserve toe te voegen, is de stand van de algemene dekkingsreserve in alle jaren weer positief.

x€1.000

Looptijd t/m

Stand per
01-01-2020

Reeds verplicht
per 01-07-2020

Niet verplicht deel

Deel dat vrij
kan vallen

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

31-12-50

8

0

8

0

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Ondersteunen Handhaven

31-12-50

572

572

0

0

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

12.993

0

12.993

12.993

Woonfonds

1.599

1.100

499

499

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

6.028

0

6.028

2.800

Archeologisch opgravingen

936

50

886

0

Revolverend fonds woningrenovatie

762

0

762

381

Domplein 13

31-12-26

240

240

0

0

Reserve grondexploitatie

53.438

0

53.438

23.400

Investeringsimpuls RSU

24.349

0

24.349

0

Reserve taakstelling inkoop LR

31-12-31

6.643

0

6.643

0

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

01-01-28

185

0

185

0

Utrechtse Energie

01-01-50

2.712

134

2.578

0

Leningen Utrechtse Energie

01-01-38

5.050

0

5.050

1.263

Risicoreserve Bodem

31-12-43

1.071

0

1.071

0

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

01-01-36

5.115

0

5.115

0

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

31-12-40

15.527

0

15.527

0

Parkeerexploitatie

01-01-50

5.738

0

5.738

0

Onderhoud parkeervoorzieningen

01-01-50

1.616

0

1.616

0

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

31-12-50

5.863

0

5.863

0

Ophaaldienst

31-12-50

2.975

950

2.025

0

Essentaksterfte 1002

31-12-50

3.527

356

3.171

0

Meerjaren Groen programma

31-12-30

1.063

0

1.063

0

Reserve Grondbank

31-12-50

813

0

813

0

Economie

Cofinanciering Pieken

258

258

0

0

Toeristische stadspromotie

286

0

286

0

Lokaal Economisch Fonds (LEF)

31-12-20

130

130

0

0

Werk en Inkomen

Werk en inkomen

31-12-50

796

0

796

0

Re-integratiefonds werk en inkomen

31-12-50

903

903

0

0

Revolverend Fonds Jongeren schulden

02-08-50

556

556

0

0

Onderwijs

Masterplan primair onderwijs

31-12-50

277

0

277

0

Huisvestingsprogramma

31-12-50

3.325

0

3.325

0

Piekopvang onderwijs LR

31-12-50

716

0

716

0

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

31-12-50

16.276

0

16.276

0

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

31-12-50

1.980

0

1.980

0

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

31-12-50

225

0

225

0

Ondersteuning op maat

Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

31-12-50

3.641

3.641

0

0

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

31-12-50

173

20

153

0

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

31-12-50

100

0

100

0

Fonds Broedplaatsen

31-12-50

503

0

503

0

Samenleven en Sport

Grasmat Zoudenbalch

31-12-20

745

0

745

0

Utrechts Vastgoed

reserve Stadskantoor

31-12-50

0

0

0

0

Energieneutraal Kernvastgoed

31-12-50

390

0

390

390

Vastgoedbeheer

31-12-50

3.711

899

2.812

2.812

Calamiteiten Utrechts Vastgoed

31-12-50

0

0

0

0

Leegstand Utrechts Vastgoed

31-12-50

0

0

0

0

Algemene Middelen

Bestemmingsreserve maatregelenpaketten

31-12-22

0

0

37.720

0

Budgetstructuur Leidsche Rijn

31-12-30

7.284

0

7.248

0

Decentralisatie Sociaal Domein

31-12-20

795

795

0

0

Overhead

Europese subsidies

31-12-24

2.058

115

1.943

0

ICT Investeringsprogramma

31-12-29

1.670

1.670

0

0

Algemene reserve

Algemene Reserve

31-12-99

57.750

10.000

47.750

0

Algemene dekkingsreserve

31-12-99

84.581

49.363

35.217

0

Vaste activa

Vaste Activareserve

31-12-99

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op met de export van