Programma's

Onderwijs

Algemene programmadoelstelling

Wij willen dat iedereen in Utrecht een gezond leven kan leiden, mee kan en mag doen, zich kan ontwikkelen en de ruimte voelt om zichzelf te zijn. Dit geldt ook voor alle Utrechtse leerlingen en studenten. We weten dat dit voor de één lastiger is dan voor een ander. We zien hierin ook verschillen tussen wijken in de stad. Samen met bewoners, partners en bedrijven werken we aan gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Gelijke kansen beginnen al direct bij een goede start voor elk kind: taalachterstanden voorkomen we of worden ingelopen vanaf de voorschoolse educatie. Om te zorgen dat elk kind zijn of haar talenten zoveel mogelijk kan benutten zijn soepele overgangen tussen de verschillende fases van de schoolloopbaan belangrijk. Het hebben van een gelijke kans is ook van belang bij het kiezen van je vervolgopleiding en werk: we stimuleren een goede schoolkeuze, betere aansluiting tussen opleidingsniveaus, aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven en het realiseren van passende stageplekken. Onze prioriteit ligt hierbij bij het (v)mbo.

Kwalitatief goed onderwijs is hierbij essentieel: dit vraagt om het inzetten van voldoende en goede professionals in het onderwijs. Binnen Utrecht Leert! werken we met 23 partijen samen om het beste onderwijs in de regio Utrecht te bieden. Voor nu en in de toekomst. We zijn aan de slag met actieplannen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om voldoende professionals in het onderwijs te werven en te behouden. In 2021 ligt de focus op daar waar het tekort het grootst is: het primair onderwijs.

De visie ‘Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21e eeuw’ blijft centraal staan in onze aanpak. De bibliotheek is een bron van kennis en helpt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierbij zet de bibliotheek de ontwikkeling naar een breed programma aanbod op stedelijk en wijkniveau voort.

Naast bovenstaande inhoudelijke ambities, zijn wij ons bewust van de groei van de stad. De huisvestingsopgave van scholen is groot en zal nog meer groeien gezien het aantal leerlingen in de stad toeneemt. Van de 62 lopende projecten worden naar verwachting 25 projecten in 2021 opgeleverd. Daarnaast wordt in 2021 gestart met twaalf nieuwe projecten. Bij de vormgeving en uitvoering van de huisvestingsopgave kijken we vanuit het perspectief van huisvesting, vanuit de inhoudelijke onderwijsambities en de opgave op het terrein van duurzaamheid.

Om onze eigen ambities te verwezenlijken is een aantal essentiële randvoorwaarden noodzakelijk: een gevarieerd onderwijsaanbod, handhaving en uitvoering van de Leerplichtwet en het regelen van adequaat leerlingenvervoer.

In de Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022 hebben we de ambities samen met onze onderwijspartners vastgelegd. De onderwijs opgavenboom van de gemeente Utrecht sluit hier op aan en zet in op vier opgaven. De eerste opgave is ‘gelijke onderwijskansen voor ieder kind’ waarbij we willen zorgen dat ieder kind, ongeacht opleiding van ouders, afkomst of thuissituatie, zijn of haar talenten ten volle kan benutten. De tweede opgave betreft ‘de beste leraren’ en zetten we in op voldoende goede leraren te vinden en behouden voor onze stad. Met de derde opgave ‘bouwen en verbinden voor de toekomst’ werken we aan moderne en toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen. Tot slot geven we in de vierde opgave ‘werk voor iedereen’ vorm aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze opgaven komen terug in deze programmabegroting.

Omdat we opgavengericht samenwerken met onze partners in de stad, willen wij onze programmabegroting en verantwoording daarop aansluiten. We zien dat de doelstellingen en indicatoren zoals nu vastgesteld zijn door de gemeenteraad niet voldoende meer aansluiten op de opgaven die we binnen het onderwijsveld zien. Met onze partners in de stad werken we aan een voorstel waarin we deze producten beter laten aansluiten. De nieuwe werkwijze geeft antwoord op de vraag 'Doen we de dingen goed?'. In de Voorjaarsnota 2021 komen we met dit voorstel.

Tot slot merken we op dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de ambities voor 2021. We krijgen signalen dat met de periode van onderwijs op afstand het risico op het oplopen van onderwijsachterstanden, vooral bij de meest kwetsbare kinderen, is toegenomen. In 2021 kijken we met de partners in de stad wat nodig is om de ontstane onderwijsachterstanden in te lopen en waar in de basis extra inzet nodig is om gelijke kansen mogelijk te maken. In het coronahoofdstuk stellen we bij pakket 2 extra maatregelen voor die zich richten op het inlopen van onderwijsachterstanden opgelopen door onderwijs op afstand.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

1,0

0,8

0,90

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

37

37

34

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2,1

2,2

2,3

De gegevens uit deze tabel komen van de website Waar staat je gemeente?

Lasten & baten

Lasten

103.058

6,7 %

Baten

19.375

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van