Bijlagen

Externe subsidieprogramma's

Bij het vorm en inhoud geven aan onze ambities werken wij samen met andere (overheids)organisaties. Wij richten ons voor het realiseren van onze programma's actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk of Europa. Op die manier halen wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Zo bekostigt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een groot deel het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II. We werken voor dit programma nauw samen met de overige G4 steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en met de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Ook dragen de samenwerkings-netwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving
Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van de stedelijke beleidsdoelstellingen. Deze regelingen kennen veelal een eigen structuur en systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten, is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking vaak een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen voor deelname aan subsidieprojecten benaderd te worden. We werken intensief samen met regionale partners bij Europese subsidieverwerving en –lobby om de grote maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen te ondersteunen met Europees beleid, en om te zetten naar economische kansen voor de regio.

Europese subsidieprogramma’s
In de Europese begrotingsperiode 2014-2020 zet de Europese Commissie het geld in ten behoeve van de Europese beleidsdoelstellingen slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger met hulpbronnen) en inclusieve groei (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid). Thema’s die goed aansluiten bij de Utrechtse ambities. Vanaf 2021 start de nieuwe begrotingsperiode van de Europese Unie. Dit heeft ook invloed op de subsidiemogelijkheden. De contouren hiervan zijn inmiddels bekend en bieden goede aanknopingspunten voor aanvragen op onderwerpen die aansluiten bij de Utrechtse ambities. De uitwerkingen in de subsidieprogramma’s zijn echter nog niet bekend. Ook de Europese Commissie komt met maatregelen om de maatschappelijke effecten van de Corona pandemie op te vangen. Dit biedt ook kansen om middelen voor Utrecht beschikbaar te krijgen. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is veelal een voorwaarde om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door samen te werken met bijvoorbeeld kennisinstellingen, de Economic Board Utrecht en culturele instellingen.

Kansen voor West
'Kansen voor West' is het samenwerkingsprogramma van G4 en P4 (de G4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de P4 provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), waarmee we aanspraak maken op subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor landsdeel West-Nederland.

Kansen voor West II
De programmaperiode van Kansen voor West II (2014-2020) loopt richting einde. Het merendeel van de beschikbare subsidiemiddelen is toegekend aan projecten. De uitvoering van het programma loopt in 2021 nog door via de implementatie van projecten en de monitoring en verantwoording van het programma. Wij spannen ons in om het voor Utrecht beschikbare budget zo goed mogelijk te benutten.

Kansen voor West III
In 2021 zetten we ons met onze samenwerkingspartners in West-Nederland (G4 en P4) in om binnen de nieuwe structuurfondsperiode (2021-2027) wederom geld beschikbaar te krijgen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Gezamenlijk bereiden we een Operationeel Programma 'Kansen voor West III' voor dat als subsidieaanvraag in Brussel wordt ingediend. De opzet is grotendeels gelijk aan het huidige programma. We verwachten Europees geld beschikbaar te krijgen voor innovatie en klimaat/duurzaamheid. Als G-4 steden spannen we ons in om ook weer middelen voor een stedelijk programma beschikbaar te krijgen.

Deze pagina is gebouwd op met de export van