Financiën

Geprognosticeerde balans

Activa

x € 1.000 

Gerealiseerde stand per
31-12-2019

Prognose
stand per
31-12-2020

Prognose
stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Prognose
stand per
31-12-2024

Immateriële vaste activa

6.453

6.453

6.453

6.453

6.453

6.453

·           Bijdrage aan activa van derden

6.453

6.453

6.453

6.453

6.453

6.453

Materiële vaste activa

1.630.317

1.675.657

1.775.602

1.926.802

2.016.354

2.062.956

Financiële vaste activa

45.568

47.211

44.868

42.502

40.114

37.713

·           Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

5.221

8.221

8.221

8.221

8.221

8.221

·           Leningen aan deelnemingen

99

0

0

0

0

0

·           Overige langlopende leningen

40.041

38.783

36.440

34.074

31.686

29.285

·           Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

207

207

207

207

207

207

Voorraden

-23.985

-28.671

-16.890

-49.363

-65.075

-41.941

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

146.012

139.381

139.381

139.381

139.381

139.381

·           Vorderingen op openbare lichamen

90.094

86.779

86.779

86.779

86.779

86.779

·           Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

3.860

3.860

3.860

3.860

3.860

3.860

·           Overige vorderingen

52.058

48.743

48.743

48.743

48.743

48.743

Liquide middelen

9.003

0

0

0

0

0

Overlopende activa

47.876

65.809

65.809

65.809

65.809

65.809

Totaal Activa

1.861.244

1.905.840

2.015.223

2.131.584

2.203.036

2.270.371

Passiva

x € 1.000 

 

Gerealiseerde stand per
31-12-2019

Prognose
stand per
31-12-2020

Prognose
stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Prognose
stand per
31-12-2024

Eigen vermogen

662.422

562.412

480.957

439.545

431.408

433.238

Voorzieningen

76.743

83.469

92.724

97.279

101.834

106.389

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

892.201

960.178

1.143.156

1.295.156

1.374.156

1.440.156

·           Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

·           Onderhandse leningen van binnenlandse banken

858.045

926.022

1.109.000

1.261.000

1.360.000

1.426.000

·           Voor derden belegde gelden

761

761

761

761

761

761

·           Waarborgsommen

13.395

13.395

13.395

13.395

13.395

13.395

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

116.985

185.776

184.381

185.598

181.632

176.582

·           Bank en giro

0

803

408

626

660

610

·           Kasgeldleningen

67.000

125.000

124.000

125.000

121.000

116.000

·           Overige kortlopende schulden

49.985

59.973

59.973

59.973

59.973

59.973

Overlopende passiva

112.893

114.005

114.005

114.005

114.005

114.005

Totaal Passiva

1.861.244

1.905.840

2.015.223

2.131.584

2.203.036

2.270.371

Deze pagina is gebouwd op met de export van