Programma's

Werk en Inkomen

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel Utrechters en zorgt, naar verwachting, voor een forse toename van bestaansonzekerheid. Als gevolg hiervan zal het bijstandsbestand in 2021 verder toenemen. Het meest negatieve scenario van het CPB van augustus 2020 gaat uit van een landelijk werkloosheidspercentage van 9,9%. Als dat scenario werkelijkheid wordt, verwachten we in Utrecht eind 2021 tussen de 12.000  tot 12.500  huishoudens in de bijstand.

We zien dat bestaande kwetsbare groepen financieel extra worden geraakt. Daarnaast ontstaan er nieuwe kwetsbare groepen. Mensen die zich al in een onzekere positie bevonden (bijvoorbeeld periodiek werklozen, flexwerkers, ZZP’ers, jongeren zonder startkwalificatie) worden het hardst getroffen. Door de aard van deze recessie zien we dat nieuwe groepen hun (kans op een) baan verliezen. Groepen die in andere recessies minder geraakt werden. Naast mensen die vanuit tijdelijk werk snel terugvallen, komen er bijvoorbeeld ook meer kansrijke en jonge mensen in de bijstand. Dit vraagt om aanpassing in de werkdienstverlening van Werk en Inkomen.
De crisis heeft naar verwachting tegelijkertijd veel invloed op zowel de omvang als de vorm van armoede- en schuldenproblematiek. Voor 2021 verwachten we een toename van het aantal mensen met problematische schulden. Daarom verleggen we binnen de actieagenda Utrechters Schuldenvrij een aantal accenten.

De beleidsinterventies als gevolg van de coronacrisis zijn uitgewerkt in een hoofdstuk beschreven in de begroting. Daar wordt tevens de verdeling van de financiële middelen toegelicht.

Naast deze (tijdelijk) crisisinterventies blijven we ook in 2021 ons in brede zin inzetten om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de maatschappij. Dit bijvoorbeeld door middel van de opgave Werkbeweging, het verbeteren van armoederegelingen, schuldhulpverlening en het Jongerenfonds.

In de volgende hoofdstukken worden deze thema’s in de verschillende subdoelstellingen verder uitgewerkt. We hebben in het programma meerdere indicatoren die sterk door de Coronacrisis worden beïnvloed. Wij passen onze doelstellingen voor 2021 hierdoor vooralsnog niet aan, omdat er nog veel onzekerheden zijn over 2021. Wij zullen hier in 2021, onder andere bij de dashboards van Werk en Inkomen, op terug komen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Banen*

Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

LISA

934,7

960,5

983,9

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS

70,6%

72,6%

73,3%

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners (18+)

CBS

51,4

49,4

47,2

Werkeloze jongeren **

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker

Nnb

Nnb

Nnb

Lopende re-integratie
voorzieningen ***

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS

7,3

8,2

9,6

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Ultimo 2018 waren er 261.420 banen in de gemeente Utrecht. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl .

**De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd in de reeks ‘Databoek Kinderen in Tel’. Dit wordt samengesteld door onder andere het Verwey Jonker Instituut. Het is onbekend wanneer de gegevens over 2016, 2017, 2018 en 2019 beschikbaar komen. De meest recente data gaan over 2015 en zijn in februari 2018 gepubliceerd.

***De indicator lopende re-integratievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl .

Lasten & baten

Lasten

235.453

15,3 %

Baten

144.102

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van