Financiën

EMU-saldo

 

x € 1.000.000

Nr.

Omschrijving

2020

2021

2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-100.010

-81.455

-41.412

2

Mutatie (im)materiële vaste activa (1)

45.340

99.945

151.200

3

Mutatie voorzieningen (2)

6.726

9.255

4.555

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) (3)

-4.686

11.781

-32.473

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

nvt

nvt

nvt

Berekend EMU saldo

-133.938

-183.926

-155.584

Berekening EMU-saldo = post 1 – 2 + 3 – 4 – 5

  1. Investeringsuitgaven minus afschrijvingen minus bijdragen van derden plus inkomsten uit desinvesteringen.
  2. Dotaties aan voorzieningen minus onttrekkingen aan voorzieningen.
  3. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke minus verkopen van grond, beide voor zover niet in exploitatie verantwoord.
Deze pagina is gebouwd op met de export van