Financiën

Corresponderende posten

Onderstaande tabel geeft alle corresponderende posten ten aanzien van de septembercirculaire 2019, decembercirculaire 2019 en meicirculaire 2020 weer.

x € 1.000

Corresponderende posten

2020

2021

2022

2023

2024

Correctie loon- en prijsstijging 2019 Jeugdhulp

-222

-222

-222

-224

-226

Correctie loon- en prijsstijging 2019 Wmo 2015

-5

-5

-5

-5

-5

Ambulantisering GGZ

200

250

295

298

300

Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling)

277

277

277

280

282

Wettelijke taak i-standaarden Jeugdhulp

-9

-9

-9

-9

-9

Wettelijke taak i-standaarden Wmo 2015

-5

-5

-5

-5

-5

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp

-140

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015

-246

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang

75

75

76

76

77

Roerende voorzieningen Wlz

-4

-4

-4

-4

-4

Mobiliteitshulpmiddelen Wlz

-92

-128

-154

-166

-181

Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken

224

223

223

225

227

Donorwet

63

121

122

123

124

LHBTI-emancipatiebeleid

50

50

50

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

12

20

Proeftuinen cultuurprofielen

148

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

133

133

133

133

133

Vrouwenopvang (DU)

15

16

16

16

16

Aanpak laaggeletterdheid

168

Beschermd Wonen (IU)

5.393

5.968

6.595

6.595

6.595

Participatie (IU)

117

119

118

117

118

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

-86

-86

-86

-86

-86

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

34

34

34

34

34

Toezicht voorschoolse educatie

4

8

Compensatieregeling Voogdij 18+

20

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

42

Verrekening Voogdij 18+

-342

-344

-347

-349

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

176

176

176

176

176

Vrouwenopvang (DU)

15

16

16

16

16

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

273

Programma bureau Sociaal domein (DU)

100

Armoedebestrijding kinderen (DU)

43

43

43

43

Versterking arbeidsmarktregio’s

77

385

399

399

399

Perspectief op Werk (DU)

1.000

Inburgering (IU)

702

641

1.425

1.567

1.567

Koplopergemeenten cliëntondersteuning (DU)

264

Aanpak lerarentekort G4 (DU)

1.000

1.000

Suppletie-uitkering bommenregeling

22

Veilige steden (DU)

46

46

Beschermd Wonen (IU)

3.084

-22.902

-22.883

-22.883

-22.883

Participatie (IU)

697

452

570

649

329

Voogdij/18+ (IU)

435

-1.528

-1.528

-1.528

-1.528

Baankansen

270

Mutatie algemene uitkering

14.327

-15.178

-14.672

-14.510

-14.840

Door te vertalen naar programma's

14.327

-15.178

-14.672

-14.510

-14.840

Saldo corresponderende posten

0

0

0

0

0

Ambulantisering GGZ
In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Deze aanvullende middelen zijn derhalve nodig om de kosten ten aan zien van begeleiding te dekken.

Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling)
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ is in het bestuurlijk overleg van 6 mei 2019 tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel 20 miljoen euro toe te voegen aan het gemeentefonds. In de Meicirculaire 2019 zijn er al middelen voor toegekend via het gemeentefonds, echter was de verdeling niet juist uitgevoerd. Deze bedragen sluiten wel aan bij de juiste verdeling en het verwachtte kostenniveau voor Utrecht.

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp
Met het Interbestuurlijk Programma dat is overeengekomen tussen het nieuwe kabinet en de decentrale overheden zijn er nieuwe uitgangspunten afgesproken die doorwerken in de systematiek en de omvang van het gemeentefonds.

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015
Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB-trekkingsrechten is voor 2020 overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2020 een bedrag van 26,188 miljoen euro uit de algemene uitkering te nemen. Voor Utrecht leidt dit tot een bedrag van 0,246 miljoen euro.

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang
In 2018 zijn twee nieuwe wetten in werking getreden: de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de wet Harmonisatie Peuterspeelzalen. Wetten die extra taken met zich meebrengen, onder andere intensivering van de inspecties. Dit bedrag is hiervoor benodigd.

Roerende voorzieningen Wlz
Betreft een budgetuitname bij het programma Werk en Inkomen.

Mobiliteitshulpmiddelen Wlz
Betreft een budgetuitname bij het programma Werk en Inkomen.

Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken
BBZ-levensvatbaarheidsonderzoeken worden tot en met 2019 bekostigd via een specifieke uitkering. Vanaf 2020 wordt dit budget overgeheveld naar het gemeentefonds. Om deze onderzoeken te kunnen blijven uitvoeren moet dit budget worden toegevoegd aan het programma Werk en Inkomen.

Donorwet
Deze middelen zijn nodig voor de wettelijke verplichting om bij afgifte van paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie.

LHBTI-emancipatiebeleid
Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen en Intersekse personen) verder te bevorderen. Utrecht heeft net als de overige G4 leden voor vier jaar middelen toegekend gekregen. Deze zijn nodig om de doelstelling te behalen.

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren
Deze middelen zijn nodig om het aantal dak- en thuisloze jongeren in de gemeente te verminderen door middel van een aanpak op alle levensgebieden.

Proeftuinen cultuurprofielen
Het bedrag voor de ‘proeftuin cultuurprofielen’ is matchingsgeld van OC&W, bedoeld voor onze proeftuin ‘Eeuwig Jong’ die we samen met de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort hebben opgezet en die wordt uitgevoerd in 2019 en 2020. De bijdrage is specifiek gelabeld aan deze proeftuin en na afloop dient het project ook te worden verantwoord aan OC&W. De proeftuin verbindt twee maatschappelijke problemen voor onze regio met elkaar, te weten ‘meer ruimte voor makers’ en ‘leegstand van erfgoed’.

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)
De verdeling voor 2019 is ten opzichte van de meicirculaire 2019 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Deze middelen zijn nodig voor de centrumfunctie die Utrecht heeft ten aanzien van de maatschappelijke opvang en de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Vrouwenopvang (DU)
Het macrobudget van de decentralisatieuitkering vrouwenopvang voor de centrumgemeentetaak van Utrecht is niet gewijzigd. Maar door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven is de objectieve verdeling tussen de centrumgemeenten wel gewijzigd. Voor het jaar 2018 en 2019 zijn ten opzichte van de meicirculaire 2019 de aantallen eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel geactualiseerd. De geactualiseerde aantallen zijn behalve voor 2019 ook voor latere jaren in de berekeningen gebruikt. Het is noodzakelijk om deze middelen toe te voegen aan de budgetten voor de vrouwenopvang om zo de werkelijke kosten te kunnen dekken.

Aanpak laaggeletterdheid
Dit budget is het gevolg van de bestuursovereenkomst met de ministeries van OCW/SZW en VNG. Het budget is bedoeld voor de realisatie van taalles en computercursussen. Dit budget is toegekend aan de arbeidsmarktregio, dus voor 15 gemeenten.

Beschermd Wonen (IU)
De middelen voor de decentralisatieuitkering Beschermd Wonen (BW) zijn bestemd om vanuit het wettelijke kader van de WMO voor de regio (U16) beschermde woonplekken aan te bieden. De toename is het gevolg van onder andere het hoofdlijnenakkoord GGZ waar wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Hierdoor heeft de gemeente een grotere taak gekregen. Daarnaast bevat het middelen om de autonome groei op te vangen.

Participatie (IU)
Deze middelen zijn enerzijds nodig voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Anderzijds wordt het budget (indexatie) ingezet voor de activering en toeleiding naar werk, het bevorderen van uitstroom uit de uitkering en het daarmee zo laag mogelijk houden van het tekort op de bijstandsverstrekking.

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)
De budgetuitname wordt verwerkt bij het programma Ondersteuning op Maat.

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)
De in de decembercirculaire 2019 toegekende 34.000 euro betreft de benodigde loon- en prijscompensatie op de (40%) rijksmiddelen die de gemeente in cofinanciering (60%) inzet op de buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen. Deze structurele middelen zijn benodigd ter dekking van de reeds verstrekte loonkostensubsidies in 2020 en de jaren daarna voor inzet van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen.

Toezicht voorschoolse educatie
Deze middelen zijn nodig om het extra toezicht en de handhaving op voorschoolse educatie als gevolg van de uitbreiding van de bestaande taak uit te voeren (intensivering).

Compensatieregeling Voogdij 18+
Deze middelen worden ingezet voor het bieden van jeugdhulp.

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)
Het budget is voor het implementeren van nieuwe eisen uit het bouwbesluit omtrent energieprestatie eisen. Daarvoor is onder andere een opleidingstraject nodig.

Verrekening Voogdij 18+
De budgetuitname wordt verwerkt bij het programma Ondersteuning op Maat.

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)
Het macrobudget van de decentralisatieuitkering Maatschappelijke opvang voor de centrumgemeentetaak (U16) van Utrecht is niet gewijzigd. Maar door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven is de objectieve verdeling tussen de centrumgemeenten wel gewijzigd. Het is noodzakelijk om deze middelen toe te voegen aan de budgetten voor de maatschappelijke opvang om zo de werkelijke kosten te kunnen dekken.

Vrouwenopvang (DU)
Het macrobudget van de decentralisatieuitkering vrouwenopvang voor de centrumgemeentetaak van Utrecht is niet gewijzigd. Maar door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven is de objectieve verdeling tussen de centrumgemeenten wel gewijzigd. Het is noodzakelijk om deze middelen toe te voegen aan de budgetten voor de vrouwenopvang om zo de werkelijke kosten te kunnen dekken.

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)
Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Deze middelen zijn nodig om de kosten te dekken die samenhangen met de nodige begeleiding.

Programma bureau Sociaal domein (DU)
Met de Ministeries van VWS, J&V en SZW en met de VNG zijn afspraken gemaakt over de bekostiging voor de periode 2018-2021 van het Programmabureau Sociaal domein in het kader van het interbestuurlijk programma (IBP). Deze bedragen lopen via de gemeente Utrecht (penvoering). De gemeente Utrecht alloceert de middelen vervolgens via een subsidie aan Divosa waar het programmabureau gevestigd is.

Armoedebestrijding kinderen (DU)
Dit betreft een herijking van de Klijnsma middelen. Bij deze middelen hoort een convenant dat dit budget ook wordt ingezet t.b.v. kinderen in armoede. Juist in Corona tijd is dit een enorm kwetsbare groep.

Versterking arbeidsmarktregio’s
Utrecht ontvangt dit budget als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Dit gaat over het versterken van de arbeidsmarktregio. Deze regio is nu belangrijk ook in de inventies in het kader van Corona.

Perspectief op Werk (DU)
Utrecht ontvangt dit budget als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Dit Betreft het tweede deel van een subsidie waar een regionale begroting onder ligt. De richting wordt in overleg met SZW gewijzigd vanwege Corona.

Inburgering (IU)
Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW. Deze extra middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan de nieuwe wet.

Koplopergemeenten cliëntondersteuning (DU)
In het Regeerakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt om deze functie te versterken. De middelen zijn bedoeld om de inwoners te helpen bij het verhelderen van ondersteuningsvraag en het verkrijgen van passende ondersteuning.

Aanpak lerarentekort G4 (DU)
Het bedrag van 1 miljoen voor aanpak lerarentekort in de G4 is, ondanks Corona, in 2020 volledig nodig. Uitvoering van plannen en werkzaamheden zijn grotendeels doorgelopen, Corona heeft hier minimaal effect op gehad. Trainingen en opleidingen die geen doorgang hebben kunnen vinden door Corona worden na de zomervakantie ingehaald. De verwachting is dat de investering met ingang van schooljaar 2020-2021 sterk zal stijgen.

Suppletie-uitkering bommenregeling
Dit is een bijdrage voor het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De kosten komen volgens het raadsbesluit ten gunste van de projecten. In dit geval zijn de kosten reeds gemaakt en 'voorgeschoten' uit de projecten. Bij deze regeling mogen alleen werkelijk gemaakte kosten gedeclareerd worden.

Veilige steden (DU)
Dit toegekende bedrag is volledig nodig. De middelen worden ingezet ten behoeve van de lokale aanpak van straatintimidatie.

Beschermd Wonen (IU)
In de omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen is sprake van twee mutaties:

  1. Een daling vanaf 2021 met 495 miljoen euro structureel vanwege de openstelling van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Op 26 november 2019 is de wet die dit regelt in het Staatsblad gepubliceerd. Naar verwachting zullen 8.500 cliënten met een psychische stoornis een Wlz-indicatie krijgen (circa 30% van de huidige populatie). Vanaf 2021 krijgen zij dan de zorg vanuit de Wlz in plaats van de Wmo. Voor Utrecht betekent dit een korting van 25,9 miljoen euro. De lasten met betrekking tot de inkoop van deze plekken nemen evenredig af. Per saldo is de verwachting dat dit een budgetneutrale operatie is.
  2. Daarnaast stijgt de uitkering door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling van de jaarschijf 2020. Dit betreft 3,0 miljoen euro. Deze extra middelen zijn nodig omdat we ook aan zorgaanbieders hebben gecompenseerd voor stijgende kosten

Participatie (IU)
Dit budget is hoofdzakelijk bedoeld voor de uitvoering van de Sociale werkvoorziening en dient vooral ter dekking van de loonstijging uit de cao Wsw 2020. Daarnaast is een deel van het budget bestemd voor de activering en toeleiding naar werk, het bevorderen van uitstroom uit de uitkering en het daarmee zo laag mogelijk houden van het tekort op de bijstandsverstrekking. Gezien het oplopende bijstandsbestand zijn juist in coronatijd deze middelen hard nodig.

Voogdij/18+ (IU)
De budgetuitname wordt verwerkt bij het programma Ondersteuning op Maat.

Baankansen
Utrecht ontvangt deze middelen als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Deze bijdrage is bedoeld voor een betere samenwerking en verbindingen tussen VSO/PrO-scholen, gemeenten en bedrijven en instellingen, zodat zij een sluitende aanpak creëren gericht op duurzame banen.

Deze pagina is gebouwd op met de export van