Financiën

Taakvelden

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bewoners en Bestuur

01 Bestuur

989

12.169

-11.181

0

0

-11.181

02 Burgerzaken

5.382

8.846

-3.465

0

0

-3.465

04 Overhead

4.316

186.849

-182.534

0

0

-182.534

05 Treasury

1.422

-5.444

6.866

0

0

6.866

061 OZB woningen

37.231

4.412

32.820

0

0

32.820

062 OZB niet - woningen

76.214

1.042

75.172

0

0

75.172

063 Parkeerbelasting

39.876

9.449

30.427

0

53

30.480

064 Belastingen overig

1.616

446

1.170

0

0

1.170

07 Alg. uitkering &gem.fonds

822.257

0

822.257

0

0

822.257

08 Overige baten en lasten

581

45.756

-45.175

31.128

93.687

17.384

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

29.724

-29.724

0

0

-29.724

12 Openb. orde en veiligheid

674

27.069

-26.394

0

0

-26.394

Openbare ruimte en groen

21 Verkeer en vervoer

9.714

82.671

-72.956

11.940

11.099

-73.797

22 Parkeren

10.161

18.821

-8.660

0

1.314

-7.346

23 Recreatieve havens

442

991

-548

0

0

-548

24 Econom. havens&waterwegen

648

263

384

0

3

387

25 Openbaar vervoer

1.700

4.081

-2.381

1.719

0

-4.100

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

31 Economische ontwikkeling

256

17.181

-16.925

0

0

-16.925

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

8.930

-1.635

10.565

0

0

10.565

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

710

600

110

0

0

110

34 Economische promotie

3.914

1

3.913

0

0

3.913

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

2.715

44.234

-41.518

0

2.817

-38.701

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

20.541

47.515

-26.974

0

2

-26.972

Samenleven en Sport

51 Sportbeleid en activering

0

6.046

-6.046

0

42

-6.004

52 Sportaccommodaties

11.508

34.978

-23.470

48

2.453

-21.065

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

2

47.272

-47.270

2

132

-47.141

54 Musea

68

12.467

-12.399

0

0

-12.399

55 Cultureel erfgoed

316

6.854

-6.538

0

40

-6.498

56 Media

0

14.814

-14.814

0

0

-14.814

57 Openb. groen & recreatie

2

25.353

-25.352

0

0

-25.352

Samenleven en Sport

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.524

57.707

-56.183

900

16

-57.066

62 Wijkteams

0

47.192

-47.192

0

0

-47.192

63 Inkomensregelingen

144.072

186.682

-42.610

0

0

-42.610

64 Begeleide participatie

0

18.901

-18.901

0

0

-18.901

65 Arbeidsparticipatie

0

27.259

-27.259

0

0

-27.259

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

6.319

-6.319

0

0

-6.319

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.765

47.306

-45.541

0

0

-45.541

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

58.026

-58.026

0

0

-58.026

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.284

121.050

-116.766

0

0

-116.766

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

11.550

-11.550

0

0

-11.550

Volksgezondheid

71 Volksgezondheid

2.025

26.726

-24.701

0

117

-24.584

72 Riolering

41.279

31.386

9.893

0

0

9.893

73 Afval

48.201

35.155

13.045

0

0

13.045

74 Milieubeheer

1.040

20.266

-19.226

41

3.158

-16.110

75 Begraafpl. & crematoria

1.028

1.846

-817

0

0

-817

Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed

81 Ruimtelijke ordening

529

6.414

-5.885

0

0

-5.885

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

103.136

94.016

9.120

2.700

5.924

12.344

83 Wonen en bouwen

44.910

56.807

-11.897

4.193

13.271

-2.820

Totaal

1.455.978

1.537.434

-81.455

52.672

134.127

81.455

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bestuur en ondersteuning

01 Bestuur

989

12.169

-11.181

0

0

-11.181

02 Burgerzaken

5.382

8.846

-3.465

0

0

-3.465

04 Overhead

4.316

186.849

-182.534

0

0

-182.534

05 Treasury

1.422

-5.444

6.866

0

0

6.866

061 OZB woningen

37.231

4.412

32.820

0

0

32.820

062 OZB niet - woningen

76.214

1.042

75.172

0

0

75.172

063 Parkeerbelasting

39.876

9.449

30.427

0

53

30.480

064 Belastingen overig

1.616

446

1.170

0

0

1.170

07 Alg. uitkering &gem.fonds

822.257

0

822.257

0

0

822.257

08 Overige baten en lasten

581

45.756

-45.175

31.128

93.687

17.384

Economie

31 Economische ontwikkeling

256

17.181

-16.925

0

0

-16.925

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

8.930

-1.635

10.565

0

0

10.565

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

710

600

110

0

0

110

34 Economische promotie

3.914

1

3.913

0

0

3.913

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

2.715

44.234

-41.518

0

2.817

-38.701

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

20.541

47.515

-26.974

0

2

-26.972

Sociaal domein

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.524

57.707

-56.183

900

16

-57.066

62 Wijkteams

0

47.192

-47.192

0

0

-47.192

63 Inkomensregelingen

144.072

186.682

-42.610

0

0

-42.610

64 Begeleide participatie

0

18.901

-18.901

0

0

-18.901

65 Arbeidsparticipatie

0

27.259

-27.259

0

0

-27.259

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

6.319

-6.319

0

0

-6.319

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.765

47.306

-45.541

0

0

-45.541

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

58.026

-58.026

0

0

-58.026

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.284

121.050

-116.766

0

0

-116.766

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

11.550

-11.550

0

0

-11.550

Sport, cultuur en recreatie

51 Sportbeleid en activering

0

6.046

-6.046

0

42

-6.004

52 Sportaccommodaties

11.508

34.978

-23.470

48

2.453

-21.065

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

2

47.272

-47.270

2

132

-47.141

54 Musea

68

12.467

-12.399

0

0

-12.399

55 Cultureel erfgoed

316

6.854

-6.538

0

40

-6.498

56 Media

0

14.814

-14.814

0

0

-14.814

57 Openb. groen & recreatie

2

25.353

-25.352

0

0

-25.352

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

29.724

-29.724

0

0

-29.724

12 Openb. orde en veiligheid

674

27.069

-26.394

0

0

-26.394

Verkeer, vervoer en waterstaat

21 Verkeer en vervoer

9.714

82.671

-72.956

11.940

11.099

-73.797

22 Parkeren

10.161

18.821

-8.660

0

1.314

-7.346

23 Recreatieve havens

442

991

-548

0

0

-548

24 Econom. havens&waterwegen

648

263

384

0

3

387

25 Openbaar vervoer

1.700

4.081

-2.381

1.719

0

-4.100

Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid

2.025

26.726

-24.701

0

117

-24.584

72 Riolering

41.279

31.386

9.893

0

0

9.893

73 Afval

48.201

35.155

13.045

0

0

13.045

74 Milieubeheer

1.040

20.266

-19.226

41

3.158

-16.110

75 Begraafpl. & crematoria

1.028

1.846

-817

0

0

-817

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

81 Ruimtelijke ordening

529

6.414

-5.885

0

0

-5.885

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

103.136

94.016

9.120

2.700

5.924

12.344

83 Wonen en bouwen

44.910

56.807

-11.897

4.193

13.271

-2.820

Totaal

1.455.978

1.537.434

-81.455

52.672

134.127

-81.455

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Deze pagina is gebouwd op met de export van