Programma's

Overhead

Algemene programmadoelstelling

In het programma Overhead zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten zijn onder te verdelen in concernoverhead, decentrale overhead en verbeterprogramma’s op het gebied van bedrijfsvoering.

De kosten van het programma overhead worden, op een aantal uitzonderingen na, niet toegerekend aan de overige programma’s.  De kosten worden wel toegerekend aan de leges, zie hiervoor de paragraaf lokale heffingen. Dit geldt ook de toerekening aan grondexploitaties en subsidieprojecten.

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke projecten en verbeteringen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

169.761

11,0 %

Baten

4.316

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van