Programma's

Duurzaamheid

Algemene programmadoelstelling

Utrecht wil zo snel mogelijk een klimaatneutrale stad worden. We zetten in op 20% zon op daken in 2025, 100% verduurzaming van het warmtenet, minimaal 40.000 woningen van het aardgas in 2030 en gemeentelijk vastgoed uiterlijk in 2040 volledig verduurzaamd.
Dit betekent dat beleid en stimuleringsprogramma’s er op gericht zijn om het gebruik van verschillende fossiele brandstoffen te verminderen en zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Als gemeente investeren wij in de inkoop van duurzame energie, maar de grootste investeringen vragen wij van bewoners en bedrijven uit de stad om hun panden te verduurzamen en van (energie)bedrijven om investeringen te doen in duurzame energie infrastructuur en duurzame bronnen.

Een gezond leefklimaat is belangrijk voor de inwoners van Utrecht. De coronacrisis heeft dit eens te meer duidelijk gemaakt. In de kaderbrief is al genoemd dat inwoners de vermindering van verkeer op straat en de schonere lucht waarderen, en ook het belang van de directe (groene) woonomgeving heeft een herwaardering gekregen. Medio 2020 bleek dat het autoverkeer weer op het oude niveau was. Mede daarom werkt Utrecht in 2021 verder aan een gezond Utrechts leefklimaat en een duurzame leefomgeving met de volgende onderwerpen:
We gaan in 2021 actieplan circulair Utrecht uitvoeren. De coronacrisis, de groei van de stad en de grote binnenstedelijke woningbouwproductie vergen komende jaren een versnelling van de transitie naar een circulaire stad. We zetten in op circulaire groei, door bij twintig bouwprojecten circulair bouwen te ondersteunen. Ook gaan wij het komende jaar onder andere starten met de ontwikkeling van twee nieuwe circulaire bouwhubs, (nieuw te vestigen) circulaire bedrijven en initiatieven begeleiden en circulariteit toevoegen aan het energieloket en het Merwedelab. In 2021 worden voor circulair Utrecht indicatoren in de programmabegroting voorgesteld.
Ook starten we in 2021 met de uitvoering van de klimaatadaptatievisie, en zullen hier indicatoren bij voorstellen. Meer over de uitvoering van beleid op het gebied van klimaatadaptatie kunt u lezen in programma Openbare ruimte en groen.
Het Uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ brengen we in 2021 ook in uitvoering. Meer over de concrete maatregelen hiervan is terug te vinden in het programma Bereikbaarheid.
Ook informeren en betrekken we onze inwoners bij onze doelstellingen, onder andere via de steedes en de Stichting Utrecht Natuurlijk die voor de gemeente de Natuur- en milieueducatie verzorgt. We toetsen inrichtingen op hun risico’s met betrekking tot de leefomgeving en waarborgen zo een veilige leefomgeving. Met het bodembeleid van de gemeente beschermen, benutten en ontwikkelen we de ondergrond als bron voor energie, drinkwater en kostbaar publiek goed.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Hernieuwbare elektriciteit

percentage

RWS

1,6

1,6

2,7

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

 

Lasten & baten

Lasten

13.910

0,9 %

Baten

88

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van