Programma's

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken of verblijven. Die aantrekkingskracht heeft tot gevolg dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen, werken of verblijven. De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 ongeveer 455.000 inwoners heeft en er behoefte is aan ongeveer 60.000 extra woningen en 80.000 arbeidsplaatsen.

De groei benutten we om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken waarbij we kiezen voor een balans tussen de bestaande stad en de groei van de stad. Wat ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ betekent voor het ruimtelijk toekomstperspectief is uitgewerkt in de RSU (vastgesteld in 2016) en verdiepen we in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040).
We werken aan gezond stedelijk leven voor iedereen langs een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, economie, energie, mobiliteit, zorg, openbare ruimte en klimaat. We geven sturing aan de groei in tempo, locaties en condities. Ook en vooral omdat de stad zich snel ontwikkelt willen we dat de stad van iedereen blijft. Dat betekent onder andere het inclusieve karakter van de stad behouden, gemengd en betaalbaar wonen, gemengde wijken en voldoende, diverse en hoogwaardige voorzieningen die aansluiten op de behoefte van de (toekomstige) bewoners en gebruikers. Daarnaast is er ruimte nodig om te werken en te studeren, en zijn aanpassingen in de stad nodig om beter op het veranderende klimaat in te spelen en willen we een stad die bereikbaar is.
Dit vraagt om zorgvuldige en integrale afwegingen op zowel stedelijk, gebieds- als projectniveau. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en andere overheden investeren we in goede en innovatieve oplossingen voor de gezonde stad van vandaag en morgen.

In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) en de Peilstok als onderdeel van de tweede bestuursrapportage geven we prognoses af voor het aantal in aanbouw te nemen woningen en de verschillende segmenten. Naar verwachting worden in 2021 tussen de 2.700 tot 3.300 woningen in aanbouw genomen waarvan 32% sociale huurwoningen en 25% woningen in het middensegment (waarvan circa 80% in het middenhuursegment).

Maatregelen coronacrisis
We nemen verschillende maatregelen om uit de coronacrisis te komen. Deze maatregelen dragen zoveel mogelijk bij aan de bovengenoemde ambities voor de stad. Zoals in de Kaderbrief 2020 is vermeld richt het antwoord op de crisis zich naar onze mening op onder andere het stimuleren van de economie en duurzame werkgelegenheid door versneld en gericht te investeren in bijvoorbeeld wonen, energie, mobiliteit, groen, openbare ruimte/ klimaat en gezondheid. Een belangrijk element in ons crisisinvesteringsprogramma is bijvoorbeeld de inzet op een duurzaam hoge woningbouwproductie. De specifieke coronamaatregelen die uit de kaderbrief volgen staan opgenomen in een apart hoofdstuk van de begroting en dus niet in de afzonderlijke programma’s.

Ook andere onderdelen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van gezonde stedelijke leefomgeving zoals Bereikbaarheid, Openbare Ruimte en Groen en Duurzaamheid. Deze komen in de begroting aan de orde in de daarvoor bestemde hoofdstukken

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8. Vhrosv

12,6

14,9

16,3

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Lasten & baten

Lasten

124.830

8,1 %

Baten

131.671

9,0 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van