Wat mag het kosten?

x € 1.000

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

Overhead overig

2.508

532

534

534

534

534

F&C, JZ, Inkoop

418

204

211

211

211

211

Mens en organisatie

3.212

2.062

2.112

2.112

2.112

2.112

IPM

1.000

928

949

949

949

949

Advies en ondersteuning

403

492

509

509

509

509

Totaal Baten

7.541

4.218

4.316

4.316

4.316

4.316

Lasten

Overhead overig

48.360

44.728

46.398

46.351

46.361

46.530

F&C, JZ, Inkoop

13.229

13.748

13.668

13.145

12.123

12.123

Mens en organisatie

42.690

48.809

47.890

47.162

46.924

46.409

IPM

47.345

51.452

47.871

49.020

48.121

48.220

Advies en ondersteuning

15.661

12.079

13.934

13.315

13.384

13.333

Totaal Lasten

167.285

170.815

169.761

168.994

166.913

166.615

Saldo baten en lasten

-159.744

-166.597

-165.445

-164.678

-162.597

-162.299

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

623

1.260

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.779

1.189

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-156.588

-166.667

-165.445

-164.678

-162.597

-162.299

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per overheadkolom toe.

De begrote baten stijgen op totaalniveau vanaf 2021 met 0,098 miljoen euro in verband met de loon- en prijscompensatie.

Decentrale overhead (Overhead overig)
Naast de concernoverhead staat conform de gewijzigde BBV ook de decentrale overhead in het programma Overhead. Dit zijn materiële kosten en personele kosten voor management, secretariaat, business control, informatie- en procesmanagement en enkele overige ondersteunende functies bij de organisatieonderdelen.

De begrote lasten laten in 2021 een stijging zien van zo'n 1,670 miljoen euro ten opzichte van 2020. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een dotatie aan de vaste activa reserve voor de Professional Portal in 2020.

Financiën en Control, Juridische Zaken en Inkoop
De afname van de begrote lasten met 0,080 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2020 is een saldo van:

 • Een afname van 0,500 miljoen euro in 2021 oplopend tot twee miljoen structureel vanaf 2023. Dit is toe te schrijven aan de besparingen die gerealiseerd moeten worden op inkoop. Deze maatregel uit de Voorjaarsnota 2019 is vooralsnog bij Financiën geboekt, maar zal worden toebedeeld aan de verschillende organisatieonderdelen.
 • Een toename van 0,342 miljoen euro in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2021.
 • Een toename van de overige lasten met 0,078 miljoen euro.

Mens & Organisatie
De begrote lasten laten in 2021 een afname zien van 0,919 miljoen euro ten opzichte van 2020. Deze mutatie wordt veroorzaakt door:

 • Een afname bij HRM van 2,042 miljoen euro doordat er in 2020 incidenteel budget is opgehaald bij de gemeentelijke organisatieonderdelen ten behoeve van het CBW (Centraal Bureau WAO/WIA).
 • Het feit dat er in de Voorjaarsnota 2019 wisselende bedragen per jaar zijn toegekend om banen te kunnen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2021 is 0,359 miljoen euro minder toegekend dan in 2020.
 • Het feit dat er ten behoeve van het Arbobeleid en WNRA incidenteel budget is toegekend bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen voor het jaar 2020. Het gaat om 0,204 miljoen euro.
 • Een toename bij Facilitair & Huisvesting (F&H) van 0,210 miljoen euro. Dit is grotendeels te verklaren door de interne verbouwingskosten.
 • Een afname bij Facilitair & Huisvesting (F&H) van 0,124 miljoen euro. Dit betreft een onttrekking aan de vastgoedreserve in 2020 voor de programmering Stadhuis.
 • Een toename van 0,940 miljoen euro in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2021.
 • Een toename van 0,685 miljoen euro vanwege de nieuwe overheadnorm van 25,7% ter dekking van de knelpunten binnen de gemeentebrede bedrijfsvoering.
 • Een afname van de overige lasten met 0,025 miljoen euro.

In de jaren vanaf 2022 dalen de begrote lasten nog verder. Deze vermindering wordt veroorzaakt doordat de tegemoetkoming in de loonkosten voor medewerkers met een arbeidsbeperking uit de Voorjaarsnota 2019 steeds verder wordt afgebouwd.

Informatie- en procesmanagement
De afname van de begrote lasten met 3,581 miljoen euro in 2021 ten opzichte van 2020 is te verklaren door:

Het wegvallen van de incidentele budgetten uit de Voorjaarsnota 2019 met 4,619 miljoen euro voor de volgende activiteiten, die in 2020 zijn afgerond:

 • Zaakgericht Werken
 • Versterking Architectuur
 • De Transitie Informatie en Proces Management
 • Transparant Werken, Privacy, Openbare en Deelbare Data

Een toename van de begrote lasten met 1,038 miljoen in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2021.

Advies en ondersteuning
De toename van de begrote lasten in 2021 met 1,855 miljoen euro ten opzichte van 2020 is toe te schrijven aan:

 • Het oprichten van de afdeling Concern Control leidt tot een toename van de lasten met 0,350 miljoen structureel vanaf 2021.
 • Het budget voor de Inwonersenquete betreft 0,110 miljoen euro en is om het jaar beschikbaar.
 • Een toename van 0,936 miljoen in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2021
 • Een toename van 0,508 miljoen euro vanwege de nieuwe overheadnorm van 25,7% ter dekking van de knelpunten binnen de gemeentebrede bedrijfsvoering.
 • Een afname van de overige lasten met 0,049 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Er zijn op dit moment geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op met de export van