Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

02-1-1-1

Het opstellen van ruimtelijke kaders

2.283

1.098

1.110

1.110

1.110

1.110

02-1-1-2

Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond

143.973

121.053

90.257

124.583

82.790

27.371

02-1-1-3

Samenwerken met partners

18

0

0

0

0

0

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

34.575

7.431

7.515

7.515

7.515

7.515

02-1-2-2

Uitgeven gemeentelijk grondbezit

5.441

727

635

635

635

635

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

14.597

14.084

14.451

14.481

14.481

14.481

02-1-3-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

11.557

11.818

16.137

16.137

16.137

16.137

02-1-3-2

Toezicht op naleving van milieuregels

1.278

840

933

933

933

933

02-2-1-1

Passende huisvesting

1.102

0

316

232

190

148

02-3-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

566

511

316

316

316

316

Totaal baten

215.392

157.561

131.671

165.943

124.108

68.647

Lasten

02-1-1-1

Het opstellen van ruimtelijke kaders

3.170

8.080

5.229

2.509

186

-1.886

02-1-1-2

Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond

102.128

117.969

87.246

121.497

82.559

27.140

02-1-1-3

Samenwerken met partners

997

1.379

1.421

1.421

1.421

1.421

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

14.736

4.720

4.744

4.744

4.744

4.744

02-1-2-2

Uitgeven gemeentelijk grondbezit

868

620

634

634

634

634

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

4.274

4.288

4.401

4.431

4.431

4.431

02-1-3-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

8.500

9.026

9.790

9.333

9.333

9.333

02-1-3-2

Toezicht op naleving van milieuregels

5.657

6.030

5.880

5.870

5.860

5.860

02-2-1-1

Passende huisvesting

3.772

3.577

2.732

2.769

2.237

2.205

02-3-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

2.544

2.938

2.754

2.654

2.654

2.654

Totaal lasten

146.645

158.628

124.830

155.861

114.059

56.535

Saldo baten en lasten

68.747

-1.067

6.841

10.082

10.050

12.112

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

28.555

12.117

6.325

6.125

4.825

5.275

Onttrekking reserves

53.540

59.824

16.130

11.210

10.058

9.185

Geraamd resultaat

93.732

46.640

16.646

15.167

15.282

16.022

Deze pagina is gebouwd op met de export van