Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

01-1-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

1.017

959

989

989

989

989

01-1-2-1

Nationaal en internationaal op de kaart

0

0

0

0

0

0

01-2-1-1

Raad en college vormen het stadsbestuur

52

0

0

0

0

0

01-2-2-1

Bewoners betrekken

81

0

0

0

0

0

01-2-3-1

Juist bestand persoonsgegevens

6.190

5.448

5.538

6.368

6.268

7.744

01-2-3-2

Informatie aan bewoners

121

68

68

68

68

68

01-2-3-3

Publieksdienstverlening

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

7.461

6.475

6.595

7.425

7.325

8.801

Lasten

01-1-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

3.684

6.426

3.810

3.811

3.811

3.811

01-1-2-1

Nationaal en internationaal op de kaart

0

0

0

0

0

0

01-2-1-1

Raad en college vormen het stadsbestuur

8.043

8.837

9.209

9.739

8.419

8.339

01-2-2-1

Bewoners betrekken

9.800

10.388

10.084

9.858

9.861

9.861

01-2-3-1

Juist bestand persoonsgegevens

10.291

8.424

8.996

9.711

9.711

9.983

01-2-3-2

Informatie aan bewoners

7.994

8.467

8.743

8.744

8.544

8.574

01-2-3-3

Publieksdienstverlening

1.181

1.170

1.126

1.126

1.126

1.131

Totaal lasten

40.994

43.712

41.969

42.988

41.471

41.699

Saldo baten en lasten

-33.532

-37.237

-35.374

-35.563

-34.147

-32.898

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

40

2.995

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-33.492

-34.242

-35.374

-35.563

-34.147

-32.898

Deze pagina is gebouwd op met de export van