Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

141

0

0

0

0

0

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

250

538

256

256

6

6

Totaal baten

391

538

256

256

6

6

Lasten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

3.768

4.485

3.627

3.552

3.052

3.052

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

12.161

16.833

14.200

14.296

13.746

13.746

Totaal lasten

15.929

21.318

17.828

17.849

16.799

16.799

Saldo baten en lasten

-15.539

-20.780

-17.571

-17.592

-16.792

-16.792

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

940

942

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-14.599

-19.838

-17.571

-17.592

-16.792

-16.792

Deze pagina is gebouwd op met de export van