Investeringen en Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoudsprogramma

Onderhoudskosten kapitaalgoederen zijn uitgaven om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of weer te brengen. Dit met als doel het naar behoren te laten functioneren of een bepaalde representativiteit te laten behouden. We onderscheiden groot onderhoud en klein onderhoud. Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch onderhoud. De noodzaak tot groot onderhoud ontstaat over een langere periode en is ingrijpender van aard. Groot onderhoud wordt daarom opgenomen in een onderhoudsplanning. Groot en klein onderhoud heeft geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.
Wanneer een aanpassing leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering en/of een significant langere gebruiksduur, wordt het niet gerekend tot groot onderhoud maar is het een investering die geactiveerd moet worden zodat de lasten over meerdere jaren gespreid worden. Voor de laatst genoemde categorie verwijzen we naar het onderdeel Investeringen verderop in deze paragraaf.

x € 1.000

Onderhoudskosten totaal

2021

2022

2023

2024

Wegen

17.806

17.806

17.806

17.806

Riolering

11.810

11.810

11.810

11.810

Water (zie onderhoudsbegroting Wegen)

0

0

0

0

Groen

7.395

7.395

7.395

7.395

Gebouwen

16.020

11.469

11.443

11.443

Totaal

53.031

48.480

48.454

48.454

Deze pagina is gebouwd op met de export van